Όροι Χρήσης
 
1.Προοίμιο 
1.1 Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής «οι Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση του John S. Latsis Public Benefit Foundation (εφεξής «το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση»), με έδρα στο Βαντούτς του Λιχτενστάιν, Γραφείο Αθηνών: «Παλλάς Αθηνά», Δηλιγιάννη 59, 14562, Κηφισιά, Ελλάδα και είναι προσβάσιμος υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.latsis-scholarships.gr/ (εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος») από τους χρήστες αυτού (εφεξής «ο Χρήστης»). 
1.2 Από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και μόνον τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους Όρους Χρήσης και ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στο Διαδικτυακό Τόπο. 
 
2. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου 
2.1 Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό Τόπο, όπως ενδεικτικά κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες κ.λπ. (εφεξής συλλογικά «το Περιεχόμενο»), και στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες καθώς και η εκτύπωση,  η αντιγραφή και η αποθήκευση (download) Περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου επιτρέπεται μόνον όταν αυτή εξυπηρετεί ενημερωτικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς και εφόσον αναφέρεται πάντοτε ως πηγή του Περιεχομένου ο Διαδικτυακός Τόπος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση. 
2.2 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου στο σύνολό του ή μέρους του Περιεχομένου του για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς. 
 
3. Τροποποιήσεις - Διακοπή Λειτουργίας 
3.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Ο Χρήστης πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης, καθώς μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών. 
3.2 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή αφαιρεί πληροφορίες και στοιχεία, και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό. 
 
4. Ευθύνη Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση
4.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκληθεί στο Χρήστη από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου του. 
4.2 Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν αποτελεί ηλεκτρονική τοποθεσία για τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων, αλλά μόνον για την πρόσβαση σε πληροφορίες ενημερωτικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν φέρει ευθύνη από την τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων προς τον Χρήστη φυσικών ή νομικών προσώπων, που παρουσιάζονται στο  Διαδικτυακό Τόπο. Επομένως ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει εναντίον του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή αξιώσεις του, που απορρέουν από τις σχέσεις του με τα πρόσωπα αυτά εκ μόνου του λόγου ότι εμφανίζονται στο Διαδικτυακό Τόπο. 
4.3 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του Διαδικτύου, καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ή και από οποιονδήποτε τρίτο πληροφορίες να αναρτώνται στο Διαδικτυακό Τόπο πλήρεις ή όπως διαβιβάζονται στο Κοινωφελές Ίδρυμα  Λάτση από τρίτους. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκ μέρους του Χρήστη, επιφέρουσας ή όχι οικονομικά αποτελέσματα. 
4.4 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού του συστήματος. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας του και να διαθέτει προγράμματα για την προστασία από ηλεκτρονικούς ιούς. Εντούτοις, το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό. 
 
 
5. Ευθύνη του Χρήστη 
5.1 Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Διαδικτυακού Τόπου. 
5.2 Ο Χρήστης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις προγραμμάτων για την προστασία από ηλεκτρονικούς ιούς και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.). 
5.3 Ο Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί το Κοινωφελές  Ίδρυμα Λάτση, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά του. 
5.4 Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
 
6. Προσωπικά δεδομένα
6.1 Η συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την ενημέρωση υποκειμένων προσωπικών δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
6.2 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση συλλέγει προσωπικά στοιχεία των Χρηστών μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως με σκοπό την οικονομική ενίσχυση και χρηματοδότησή τους από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση ή τη συμμετοχή τους σε προγράμματα (υποτροφιών κ.λπ.) χρηματοδοτούμενα από το τελευταίο. 
6.3 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν θα διαθέσει προς πώληση, δεν διαβιβάζει και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με το ίδιο, χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή νομικών απαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 
7. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
7.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.   
7.2 Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της αναφερομένης στο άρθρο 2, απαγορεύεται αυστηρά, όπως ενδεικτικά οποιαδήποτε αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στον Χρήστη: 
α) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που περιέχονται στη βάση δεδομένων. 
β)  Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη  πρόσβασή του σε οποιοδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση ή την ηλεκτρονική επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα αυτού, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων. 
γ)   Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του. 
δ)  Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη. 
ε) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική  μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ο Χρήστης παρουσιάζει στο κοινό το μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου είτε όχι. 
7.3 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή των βάσεων δεδομένων, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει. 
 
8. Φωτογραφίες 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναμετάδοση, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, τροποποίηση, προσαρμογή, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή μετατροπή φωτογραφιών αναρτημένων στο Διαδικτυακό Τόπο, είτε απεικονίζουν κινητά ή ακίνητα μνημεία και κτήρια, είτε ανθρώπους, ζώντες ή αποβιώσαντες. 
 
9. Σύνδεσμοι 
9.1 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών του, έχει αναρτήσει στον Διαδικτυακό Τόπο συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών, και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση δεν παρέχει εγγύηση στους Χρήστες ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς. 
9.2 Η παραπομπή στο Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση. 
 
10. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία 
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.