Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων
 
(ΑΡΘΡΟ 11 Ν. 2472/1997, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 
 
To κοινωφελές ίδρυμα «John S. Latsis Public Benefit Foundation» (Δηλιγιάννη 59, Κηφισιά, Τ.Κ. 14562), (εφεξής «Ίδρυμα») ενημερώνει ότι θα επεξεργάζεται, τόσο το ίδιο όσο και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων (εφεξής «Υποκείμενα») που αναφέρονται στις αιτήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών που υποβάλλονται μέσω των διαδικτυακών τόπων του Ιδρύματος www.latsis-foundation.org και www.latsis-scholarships.gr (εφεξής «Διαδικτυακοί Τόποι»), ως εξής: 
 
Είδος των δεδομένων: α) Όσον αφορά στις αιτήσεις υποτροφιών: Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω των Διαδικτυακών Τόπων για τη χορήγηση υποτροφιών και εκείνα που προκύπτουν από τα συνοδευτικά των ανωτέρω αιτήσεων έγγραφα που αποστέλλονται στο Ίδρυμα συνημμένα στις ανωτέρω αιτήσεις ή που το Ίδρυμα, με τη συναίνεση του Υποκειμένου, συλλέγει από άλλες πηγές για την αξιολόγηση της αίτησης, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν προκύψουν κατά το διάστημα ισχύος της υποτροφίας. Σε όλα τα ανωτέρω είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν κυρίως την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση του Υποκειμένου ή μελών της οικογένειάς του και τα οποία θα συλλέγονται από το Ίδρυμα κατόπιν προηγούμενης γραπτής συγκατάθεσης του Υποκειμένου, β) όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που υποβάλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει ο επισκέπτης των Διαδικτυακών Τόπων κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος και μπορεί να αφορούν τον ίδιο ή μέλη της οικογένειάς του. 
 
Σκοπός επεξεργασίας: α) Αξιολόγηση των αιτημάτων χορήγησης υποτροφιών και σε -περίπτωση θετικής αξιολόγησης– υποστήριξη, παρακολούθηση και εκπλήρωση των σχετικών συμβάσεων με τον υπότροφο και εν γένει των συναλλαγών του Ιδρύματος μαζί του, β) αξιολόγηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που υποβάλλονται μέσω των Διαδικτυακών Τόπων με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών και χρηματοδοτήσεων, γ) προάσπιση των συμφερόντων του Ιδρύματος και εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει Νόμου και δ) δημόσια προβολή του Ιδρύματος.
 
Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: Η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του Ιδρύματος, και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές ή εποπτικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί και κατά περίπτωση, άλλοι τρίτοι.
 
Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης: Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν.2472/1997). Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρα 13 του ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο Ίδρυμα (Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Χρύσα Ξουραφά, Δηλιγιάννη 59, Κηφισιά, τηλ. 2106282034).